Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Показники якості : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

3.2. Показники якості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Показники якості по найменуваннях поділяються на групи залежно від характерних властивостей (одиничні і комплексні) або від призначення ( базові і визначальні).

Класифікація показників якості і їх значень наведена на ри-сунку 3.1.

Одиничніпоказники- показники, необхідні для вираження простих властивостей товарів. Наприклад, до одинич-них показників належить колір, форма, цілісність, кислотність.

Комплексніпоказники- показники, необхідні для вираження складних властивостей товарів. Так, стан м'якушки хліба - комплексний показник, який характеризується через ряд одиничних: колір, пористість, еластичність та ін.

Базовіпоказники- показники, взяті за основу при по-рівняльній характеристиці показників якості. Прикладом базово-го показника може служити колір еталона, який відповідає ко-льору борошна даного ґатунку.

Як базові можуть бути використані показники зразків анало-гічної продукції, що відображають передові науково-технічні до-сягнення.

Визначальні показники- показники, які мають виріша-льну роль при оцінці якості товарів. До них належать багато ор-ганолептичних показників - зовнішній вигляд, колір усіх спожи-вчих товарів, смак і запах харчових продуктів, запах парфумних товарів; фізико-хімічні показники - масова частка миючих речо-вин в мийних засобах, в'язкість лакофарбових матеріалів, воло-гість (у будівельних матеріалах, мийних засобах) та ін.

Усім переліченим показникам властиві певні значення, які поділяються на такі види: оптимальні, дійсні, регламентовані, критичні і відносні.

Оптимальнезначенняпоказника- значення, яке дозволяє досягнути найбільш повного задоволення частини потреб, які обумовлює даний показник.

Так, оптимальне значення показника "зовнішній вигляд пло-дів і овочів” характеризується типовими або властивими даному сорту формою, забарвленням, чистотою і сухою поверхнею без

пошкоджень.

Таке значення показника свідчить про можливість цих това-рів найбільш повно задовольняти потреби: фізіологічні - за фун-кціональним призначенням, естетичні і безпеки - завдяки відсут-ності мікробіологічних пошкоджень і мікротоксинів.

Досить часто оптимальне значення використовується в якості норми, встановленої стандартами 1 ТУ. Тоді це значення набуває статусу реґламентованого. Оптимальне значення показника най-більш бажане, але на практиці не завжди досяжне. Тому при оці-нці якості визначається дійсне значення показника якості.

Дійснезначенняпоказника- значення, яке визна-чається одноразовим або багаторазовим його вимірюванням.

Реґламентованезначенняпоказника- зна-чення, встановлене діючими нормативними документами.

Критичнезначення- значення показника якості, пе-ревищення або зниження якого реґламентується як невідповід-ність діючому НД.

Критичне значення показників якості може бути або мініма-льним, або максимальним, або діапазонним. При мінімальному критичному значенні в НД встановлюється реґламентоване зна-чення - не менше, при максимальному - не більше, а при діапа-зонному - не менше і не більше.

Мінімальнекритичнезначення показників застосо-вується в тих випадках, коли показник сприяє поліпшенню якості.

Якщо дійсно значення показника нижче мінімального крити-чного, але не зв'язане з втратою безпеки продукції, то виявлена невідповідність може стати підставою не тільки для зниження ґа-тунку і категорії товару (наприклад, переведення його в нижчий ґатунок або нестандарт), але і для його уцінки. Так, білизна пор-целянового посуду мінімального критичного (60%), то цей товар не можна реалізувати.

Максимальнеграничнезначення- використо-вується для показників, що погіршують якість, якщо встановлені критерії будуть підвищені. Виникаючі при цьому невідповідності можуть призвести до значних і критичних дефектів, які не дозво-ляють використовувати товар за призначенням або приводять до втрати безпеки. В цьому випадку товар переходить до градації не потрібного для використання за призначенням, небезпечного для

споживання і підлягає переробці або знищенню.

Значення всіх показників безпеки встановлюються як макси-мально критичні, і в разі їх перебільшення товар використовувати за призначенням не можна.

Діапазонніграничнізначення встановлюються в тих випадках, коли і перевищення, і зниження реґламентованих меж викликають погіршення якості. Наприклад, розмір бульби встановлюється не менше і не більше (так, розмір бульб моркви повинен бути не менше 2 см і не більше 6 см), так як у дрібних коренеплодів (бульб) менше 2 CM no поперечному діаметру мен-ший вихід їстівної частини і вони гірше зберігаються, а великі (більше 6 см) характеризуються зниженою харчовою цінністю.

До граничних (критичних) значень показників можна віднес-ти і допустимі відхилення.

Допустимі відхилення - значення показників якості, які вста-новлюють нормовані межі відхилень від реґламентованого або оптимального значення того ж показника.

Допустимі відхилення застосовуються для багатьох товарів. Це викликано тим, що при існуючому рівні розвитку техніки і те-хнології надзвичайно важко і з економічної точки зору невигідно випускати продукцію тільки з оптимально високими значеннями показників якості. Багато із допустимих відхилень у встановле-них межах, по суті, не впливають на якість товарів. Зміна якості спостерігається лише при перевищенні цих допусків.

До товарів, для яких передбачена значна кількість допусти-мих відхилень або допусків, відносяться свіжі, сушені плоди і овочі, крупи, консерви. Так, в свіжих плодах і овочах допустимі відхилення встановлюються по ряду пошкоджень: механічні, сільськогосподарські шкідники, фізіологічні і мікробіологічні.

У багатьох випадках допустимі відхилення позначаються як допуски або домішки інших чи аналогічних об'єктів зниженої якості або що погіршують її. Наприклад, у фарфоровому посуді навіть у першому ґатунку допускаються незначні відтінки голу-буватого чи жовтуватого при білизні 63% яблук 1-го ґатунку.

Відноснезначенняпоказника- значення, що ви-значається як відношення дійсного значення показника до базо-вого або регламентованого значення того ж показника.

Рівеньякостіпродукції- відносна характеристика

якості продукції, яка ґрунтується на порівнянні значень оцінюва-них показників якості продукції з базовими значеннями відповід-них показників.

При оцінюванні рівня якості як базові можуть бути викорис-тані показники еталонів - зразків, які можуть відображати вимоги до якості кращих світових або вітчизняних виробів, а також ви-моги (попит) споживачів. Вибір показників залежить від мети оцінювання якості.

Технічнийрівеньпродукції- відносна характе-ристика якості продукції, яка грунтується на порівнянні значень показників, що характеризують технічну досконалість оцінюваної продукції, з базовими показниками, відображуючи передові нау-ково-технічні досягнення в цій галузі. Технічний рівень якості за-стосовується звичайно для характеристики складних технічних товарів.

Таким чином, якість товарів являє собою сукупність власти-востей і показників, які стосуються її здатності задоволення різ-номанітних потреб, встановлених і передбачених згідно з призна-ченням конкретних товарів.