Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8. Властивості безпеки : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

2.8. Властивості безпеки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Безпека - стан, при якому ризик шкідливості або збитку об-межений допустимим рівнем (Кер.ІСО (МЕК 2).

Стосовно якості споживчих товарів безпека може бути ви-значена як відсутність допустимого ризику для життя, здоров'я і майна споживачів при експлуатації або споживанні товарів.

Безпека - найважливіша властивість якості, якою повинні во-лодіти, яку повинні мати всі споживчі товари. На відміну від споживчих властивостей, погіршення або втрата яких призводить до втрати функціонального або соціального призначення, пере-вищення допустимого рівня показників безпеки переводить про-дукцію в категорію небезпечної. Небезпечна продукція підлягає знищенню, а продукція, яка втратила свої споживчі властивості, або відноситься до відносно придатної, може бути використана на промпереробку, або її втрачені властивості можуть бути від-новлені після відповідного усунення дефектів.

Залежно від природи взаємодії, що впливають на безпеку, ро-зрізняють такі її види

Хімічна безпека- відсутність недопустимого ризику, який може бути нанесений токсичними речовинами життю, здо-ров'ю і майну споживача.

Речовини, які впливають на хімічну безпеку товарів, поділять на такі групи: токсичні елементи (солі важких металів; мікротоксини; нітрати і нітрити; пестициди; гормональні препарати; вищі спир-ти і альдегіди; складні ефіри; фурфурол і оксиметилфурфурол; мо-номери; заборонені харчові добавки; барвники для упаковки; забо-ронені полімерні матеріали (для конкретних товарів).

Токсичніелементи суттєво впливають на безпеку товарів.

За значенням у зменшувальному напрямі їх можна розміс-тити наступним чином: миш'як, ртуть, кадмій, свинець, мідь, цинк, залізо.

Ці елементи враховуються при сертифікації усіх харчових продуктів у разі підтвердження відповідності їх показникам без-пеки. Виняток складає залізо, допустимі межі концентрації (ПДК) якого встановлюються лише для консервів у металевій тарі, вина і виноматеріалів.

Для непродовольчих товарів токсичні елементи також регла-ментуються: для посуду - кадмій (для всіх груп), свинець (для керамічного посуду), пакувальних матеріалів - свинець.

Токсичні елементи шкідливо діють на організм людини при споживанні внутрішньо (продукти харчування), а також при кон-такті з незахищеними частинами тіла. Перебільшення ПДК ток-сичних елементів може викликати отруєння різних ступенів тяж-кості, іноді навіть смерть.

Радіаційнабезпека- відсутність недопустимого ри-зику, який може бути нанесений життю, здоров’ю або майну споживача радіоактивними елементами (ізотопами) або іонізую-чим випромінюванням цих елементів.

В якості показників радіаційної безпеки харчових продуктів встановлюються ПДК радіоактивних ізотопів кобальту, цезію і

/^ 60 ,-,90       •          • •

стронщю (Co , С ), а також радюнуклідів.

3 непродовольчих товарів найбільш небезпечними деякі бу-дівельні матеріали (шифер, азбест, цемент та ін.), мінеральні доб-рива, ювелірні вироби з дорогоцінними і напівдорогоцінними ка-менями ряду родовищ. Відомості про радіаційне забруднення ін-ших непродовольчих товарів відсутні.

Механічнабезпека- відсутність недопустимого ри-зику для життя, здоров'я і майна споживачів, який може бути на-несений внаслідок різних механічних пошкоджень (ударів, тертя, проколів, деформації і т.п.).

Показник механічної безпеки встановлюється в основному для непродовольчих товарів: одягу, взуття (коефіцієнт товщини швів - для панчішно-шкарпеткових виробів, вимоги до швів і зрі-зів - для швейних виробів - білизни, величина деформації від но-ска і задника - для взуття і т.п.), автомеханічних засобів (наяв-ність ременів безпеки, амортизаторів, відсутність в салоні і на ку-зові виступаючих деталей).

Для харчових продуктів механічна безпека не має норм.

Електрична, магнітнаіелектромагнітнабе з п е к a - відсутність недопустимого ризику, який може бути на-несений дією електричних, магнітних і електромагнітних полів при експлуатації складних технічних товарів.

Ці види безпеки необхідні лише електротоварам, при вклю-ченні яких в джерело електричного струму виникають електрич-ні, магнітні і електромагнітні поля різної частоти і сили. Ці поля негативно діють на організм людини, якщо порушуються допус-тимі межі.

Ступінь взаємодії на організм людини залежить від виду і марки електротоварів, тривалості їх роботи і виконання правил експлуатації.

До побутових приладів, які створюють найбільш сильні еле-ктричні і електромагнітні поля, належать СВЧ-печі і телевізори, особливо кольорові.

Термічнабезпека- відсутність недопустимого ризи-ку, нанесеного споживачеві дією високих температур при експлу-атації і споживанні товарів.

Термічною безпекою повинні відзначатися нагрівальні при-лади. її необхідно забезпечувати також при подачі і реалізації го-тових харчових продуктів в гарячому стані.

Санітарно-гігієнічнабезпека- відсутність недопустимого ризику, який може виникати при різного роду бі-опошкодженнях споживчих товарів.

До біопошкоджень належать пошкодження мікробіологічні і зоологічні.

Мікробіологічні пошкодження- (захворювання) ви-кликають різноманітні мікроорганізми. Розрізняють бактеріальні і грибкові захворювання, які є найбільш поширеними причинами, через які харчові продукти втрачають санітарно-гігієнічну безпеку. При цьому в продуктах накопичуються токсичні речовини (мікротоксини - при плісняві, трупні та інші отрути - при гнитті, токсини ботулінуса, сальмонели, стафілокока, кишкової палички та ін.), які викликають отруєння різних ступенів, іноді навіть ма-ють летальний кінець.

Мікробіологічні пошкодження непродовольчих товарів зу-стрічаються рідше, в основному це поява плісняви тканин, на шкірі, хутрі і виробах із них.

Біопошкодження другої групи слід назвати зоологічни м и, оскільки їх викликають різні представники тваринного світу (комахи, гризуни, птахи). Результат таких біопошкоджень - не тільки кількісні втрати за рахунок поїдання частини продуктів, товарів тваринами, порушення їх цілісності, але і втрата безпеки, оскільки пошкоджені товари піддаються впливу екскрементів, за-бруднюються ними (випорожненнями) комах, гризунів і птахів, a також можуть бути інфіковані патогенними мікроорганізмами, які викликають такі захворювання як ящур, сибірка, чума, холера, псевдотуберкульоз та ін.

Непродовольчі товари менше підлягають пошкодженням комахами та гризунами, в основному це вироби з вовни і хутра (платтяна міль). Можливе також пошкодження багатьох товарів тарганами, які всеотруйні і харчуються не тільки харчовими про-дуктами, але і папером, шкірою, тканинами.

До всеїдних належать і мишовидні гризуни (миші і щури), які поїдають будь-які доступні їм продукти харчування, проку-шуючи навіть полімерну упаковку. За відсутності продуктів вони можуть харчуватися шкірою, хутром, тканинами.

Протипожежнабезпека- відсутність недопустимого ризику для життя, здоров'я і майна споживачів при зберіганні і екс-плуатації товарів у результаті їх згорання або самозагорання.

Цей вид безпеки характерний переважно для непродоволь-чих товарів, хоча у разі недотримання правил пожежної безпеки горіти можуть майже всі споживчі товари, в тому числі і продук-ти харчування.

Однак найбільшим загоранням при зберіганні можна відмі-тити такі види товарів, як етиловий спирт, нафтопродукти, лаки, фарби, розчинники, фото- і кінотовари, які не слід зберігати поб-лизу отеплювальних приладів, відкритих джерел вогню, при прямому доступі сонячного світла.

Забезпечення протипожежної безпеки має важливе значення при експлуатації побутових електричних приладів, автомобілів, електрообладнання, телевізорів, радіоприймачів і т.п.

Високою здатністю горіння відзначаються також будматері-али та інші вироби із дерева, полімерних матеріалів, паперу, кар-тону; одяг і взуття, а із харчових продуктів - рослинні масла, ха-рчові тваринні жири. Особливо необхідно виділити пластмаси, деякі лакофарбові, які можуть самі загорітися.

Незважаючи на велику пожежну небезпеку багатьох спожи-вчих товарів, тільки для окремих виробів мають місце певні захо-ди безпеки у вигляді попереджувальних написів на маркуванні (наприклад, на лакофарбових виробах, фотоплівці, лаках для во-лосся та ін.). Забезпечення пожежної безпеки інших товарів при-водиться до загальних правил протипожежної охорони сховищ, підсобних приміщень, торговельних залів та ін.

Нині виникла необхідність визначити міру пожежної безпе-ки багатьох товарів і умови, необхідні для її забезпечення. Така інформація має бути доведена до споживачів за допомогою мар-кування і експлуатаційної документації, а до працівників торгівлі, крім того, за допомогою інших нормативних документів.