Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6. Естетичні властивості : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

2.6. Естетичні властивості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Естетичні властивості - здатність товарів виражати в суспі-льночуттєво-сприйнятливих ознаках форми суспільні цінності і задовольняти естетичні потреби людини.

Естетичні властивості речей вивчає естетика - наука про суть і форми прекрасного в природі, предметах, художній творчості і житті.

Переважна більшість споживачів наділена потягом до красо-ти, гармонії, однак уявлення про них у різних людей, які прожи-вають в різних регіонах земної кулі і в різні епохи, неоднакове. Різні ці уявлення і в людей однієї країни, місцевості, навіть однієї сім'ї. Психологічні потреби і їх різновиди - естетичні потреби, дуже індивідуальні, що передбачає складність забезпечення есте-тичних властивостей товарів.

Показниками естетичних властивостей товарів можуть слу-жити зовнішній (товарний) вигляд, цілісність, дизайн, мода, стиль, інформаційна виразність, майстерність виробничого вико-нання.

Зовнішній вигляд - комплексний показник, який включає форму, колір, стан поверхні, іноді цілісність. Для естетичного сприймання різних товарів значимість перелічених одиничних показників зовнішнього вигляду неоднакова і залежить від особ-ливостей товарів.

Ф о р м а характеризується геометричними параметрами. На сприйняття форми велике значення, великий вплив має відно-шення розмірів. Найбільш повно задовольняє естетичні потреби гармонійна форма, яка відзначається гармонійним злиттям розмі-рів з геометричними параметрами і призначенням виробу.

Для товарів, сконструйованих із окремих деталей, важливе значення має їх поєднання і направленість формування.

К о л і р визначається світловими хвилями певної довжини, які сприймає око людини. Для естетичного сприйняття мають значення кольорове вирішення і кольорова гама. При їх виборі необхідно дотримуватися основних положень кольороведення.

Станповерхні залежить від складу і структури речовин або матеріалів, які входять в товари або упаковку. По мірі значи-мості для естетичного сприйняття цей показник уступає формі і кольору. Естетичність поверхні оцінюється за її станом (гладка, шорстка, ворсиста і т.п.), текстурі, наявності виступаючих дета-лей. На естетичне сприйняття поверхні впливають форма і колір, причому всі три показники оцінюються практично одночасно і в комплексі, складаючи цілісність композиції.

Цілісністькомпозиції відображає раціональний взаємозв'язок зовнішніх ознак з внутрішньою структурою і про-понує підпорядкування головним елементам другорядних, ціль-ність стильового вирішення всіх частин виробу.

Поряд з цілісністю композиції при естетичному сприйнятті оці-нюють і цілісність товарів, яка характеризується відсутністю у них пошкоджень. Пошкодження погіршують форму (відсутні деталі одя-гу, взуття, посуду за рахунок механічних пошкоджень), колір (на-приклад, в результаті мікробіологічного пошкодження) і стану пове-рхні (наприклад, проколи, порізи, тріщини, розриви та ін.).

Для ряду непродовольчих товарів цілісність композиції хара-ктеризується організованістю об'ємно-просторової структури, пластичністю, графічним вимальовуванням форми і елементів. Організованість об'ємно-просторової структури дає урахування пропорцій, масштабів, ритмічності та інших конструктивно-художніх засобів композиції виробів. Пластичність визначає ви-разність об'ємної і елементної форм виробів. Досконалість виро-бничого виконання визначається якістю покриття і оздобленням поверхні, чистотою виконання зібраного, інформаційних знаків,

поміток, упаковки і т.п.

Необхідно відзначити, що естетичне сприйняття всіх показ-ників зовнішнього вигляду може відноситися не тільки до товару, але і до упаковки. Причому естетичні властивості упакованих то-варів в багатьох випадках визначаються зовнішнім оформленням упаковки, під якою може знаходитися товар, який має невисокі естетичні властивості.

Д и з а й н товарів обумовлений їх художнім конструюванням і пропонує раціональне поєднання показників зовнішнього ви-гляду з функціональними і ергономічними. Так, поєднання кра-сивої і зручної при експлуатації форми визначає дизайн побуто-вої техніки, взуття, одягу і т.п.

С т и л ь - сукупність засобів художньої виразності, які скла-лися історично, проникнуті певним світовідчуттям.

Стиль відображає певні особливості художньої культури, які сформувалися під впливом соціально-економічних умов розвитку суспільства в конкретний історичний період. Зміна цих умов пос-тупово приводить до ствердження нового стилю. Стиль відобра-жає взаємозв'язок змісту і зовнішнього оформлення товарів. Ос-новна умова створення стилю - цілісність світовідчуття і засобів його вираження. Розрізняють стиль епохи і фірмові стилі.

Стильепохи- своєрідний "стержень" багатьох естетич-них показників впродовж довготривалих етапів життя суспільст-ва. Прикладом можуть служити стилі романтичний, готичний, епохи відродження, бароко, рококо, ампір.

Фірмовийстиль- єдиний чітко виражений стиль, який визначає імідж фірми і товарів, які вона випускає. Одне із голов-них його призначень - зміцнення за рахунок дизайну престижу фірми, укріплення "пізнавання" своїх товарів для утримання пев-ного сегменту ринку. Цим пояснюється мета багатьох великих зарубіжних фірм зберегти свій фірмовий стиль впродовж бага-тьох десятиріч і навіть століть. Особливо це проявляється в ху-дожньому оформленні упаковки і маркування.

М о д a - виявлення смаків споживачів, які сформувалися або склалися в певному суспільному середовищі через зовнішнє офо-рмлення товарів.

Мода на відміну від стилю являє собою часову спільність формально-художніх засобів, які виражають певне світовідчуття.

Мода поширюється, як правило, на найбільш рухливі елементи середовища речей і є наслідком природного потягу людей робити все більш гарним і зручним зовнішні предмети, вироби, товари, які вони використовують. Крім того, мода на товари відображає зміну смаку людей з віком. Про це свідчить існування таких на-правлень моди на одяг, взуття, головні убори, прикраси, як моло-діжне, дитяче, для людей середнього і похилого віку.

Естетичне сприйняття моди суб'єктивне и пов'язане 3 його напрямком, характерним для конкретного історичного періоду. Якщо в моді довгі плаття або туфлі на тонкому каблуці, то це по-зитивно сприймається більшістю споживачів як високий рівень естетичних властивостей. Проходить мода і сприйняття цих това-рів може бути прямо протилежним.

Мода змінюється залежно від соціально-економічних умов, причому ці зміни проходять швидше і частіше, ніж зміна стилю. На-йшвидше змінюється мода на непродовольчі товари, особливо взут-тя, одяг, головні убори, прикраси. Поняття "мода" майже не засто-совується до продовольчих товарів і відноситься лише до оздоблен-ня або упаковки деяких продуктів (наприклад, підлягає зміні моди оздоблення тортів, тістечок, інших кондитерських виробів).

Оцінку естетичних властивостей продукції, яка випускається, проводять експертні комісії. За критерієм естетичної оцінки при-ймається ранжований ряд виробів аналогічного класу і призна-чення. В торгівлі контроль естетичних властивостей товарів ма-ють здійснювати товарознавці, які повинні вміти розрізняти сти-лі, напрямки моди, розпізнавати модні товари.